Nadležnosti

Nadležnosti

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Kantona, koji se odnose na: 
  • nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona (osnovni poljoprivredno - prehrambeni proizvodi, nafta, naftni derivati i dr.); 
  • intervencije na tržištu, u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata; 
  • distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima; 
  • nabavku i distribuciju roba za potrebe javnih kuhinja i drugih humanitarnih organizacija na području Kantona, u skladu sa zahtjevima Vlade Kantona i nadležnih kantonalnih ministarstava; 
  • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona