Nadležnosti

Nadležnosti

U skladu sa članom 12. Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo, robne rezerve mogu se koristiti za:

  • Obezbjeđenje minimalnih potreba stanovništva u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti,
  • Otklanjanje poremećaja u snabdijevanju prouzrokovanih prirodnim nepogodama i drugim vanrednim prilikama,
  • Intervencije na tržištu u uslovima poremećaja cijena i snabdjevenosti stanovništva i privrede

U skladu sa članom 26. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Kantona, koji se odnose na: 

  1. nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona (osnovni poljoprivredno - prehrambeni proizvodi, nafta, naftni derivati i dr.); 
  2. intervencije na tržištu, u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata; 
  3. distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima; 
  4. nabavku i distribuciju roba za potrebe javnih kuhinja i drugih humanitarnih organizacija na području Kantona, u skladu sa zahtjevima Vlade Kantona i nadležnih kantonalnih ministarstava; 
  5. vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona