Sektor za robne rezerve

Nadležnosti

U sektoru za robne rezerve obavljaju se zadaci koji se odnose na:

 1. prijem roba i sirovina;
 2. isporuka roba i sirovina do krajnje destinacije korisnika;
 3. istraživanje tržišta, uslova i mogućnosti nabavke i prodaje (zanavljanja) roba i sirovina;
 4. evidentiranje stanja i formiranje cijena za sve uskladištene vrste roba i sirovina;
 5. praćenje stanja u strukturi, vrsti, količinama, zalihama i vrijednostima robe;
 6. ostvarivanje uvida u kvantitet i kvalitet roba i sirovina;
 7. preuzimanje certifikata i atesta o porijeklu, sadržaju, kvalitetu i rokovima trajanja roba i sirovina;
 8. ispitivanja i provjera kvaliteta proizvoda u cilju održavanja kvaliteta i rokova uskladištenja robe;
 9. utvrđivanje kala, kvara, rastura i loma za sve vrste roba i sirovina;
 10. priprema tendera za kupovinu i prodaju roba;
 11. javne nabavke.