Zakon o robnim rezervama

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 1. jula 1999. godine donijela je

 

(Objavljeno u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 13 od 13 jula 1999)

I- OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se struktura, formiranje, uskladištenje, obnavljanje, korištenje, finansiranje, upravljanje i druga pitanja vezana za poslovanje robnim rezervama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: robne rezerve).
 

Član 2.

Robne rezerve čine osnovni industrijski, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, energenti, sredstva za opću i ličnu higijenu, lijekovi i sanitetski materijal.
Robne rezerve čine i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), grad Sarajevo, općine u sastavu Kantona i preduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba.
 

Član 3.

Poslovi robnih rezervi su od posebnog interesa za Kanton.
 

II- STRUKTURA, FORMIRANjE, OBNAVLjANjE I KORIŠTENjE ROBNIH REZERVI

Član 4.

Strukturu robnih rezervi čine:

 • osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi: brašno, ulje, riba, mlijeko u prahu, keks i dječija hrana, šećer, riža, grah, tjestenina, so, germa, konzervisano meso, voće i povrće, kao i drugi proizvodi neophodni za preživljavanje stanovništva,
 • rezerve mesa u živoj stoci,
 • sirovine i reprodukcioni materijal za poljoprivredu i stočna hrana,
 • sirovine i reprodukcioni materijal za industriju,
 • odjevni industrijski proizvodi (odjeća, obuća, i slično),
 • ogrijevni materijal (drvo, ugalj i plin u flašama),
 • sredstva za opću i ličnu higijenu (sapun, deterdžent za pranje i održavanje, pasta za zube, krema za obuću i slično),
 • lijekovi i sanitetski materijal,
 • novčana sredstva,
 • nafta i naftni derivati, petrolej i dr.
   

Član 5.

Formiranje robnih rezervi vrši se na osnovu plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova.
Plan robnih rezervi Kantona donosi Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Direkcija).
Direkcija je dužna da kod planiranja nabavke i razmještaja robnih rezervi vodi računa o njihovom ravnomjernom razmještanju na teritoriji Kantona, imajući u vidu potrebe stanovništva u slučajevima korištenja tih rezervi.
Plan robnih rezervi donosi se za period od jedne godine.
Nadležna ministarstva Kantona daju prijedloge za izradu Plana robnih rezervi u dijelu koji se odnosi na robe iz njihove nadležnosti.
 

Član 6.

Planom robnih rezervi utvrđuje se:

 • bilans jednomjesečnih, tromjesečnih i godišnjih robnih rezervi,
 • vrsta, naziv, količina i vrijednost robnih rezervi,
 • sredstva za finansiranje robnih rezervi i njihov raspored po namjenama,
 • teritorijalni razmještaj robnih rezervi,
 • količina robe za obnavljanje (zanavljanje),
 • uslovi i mjesta pod kojim se određene vrste i količine robnih rezervi povjeravaju na skladištenje.

Plan robnih rezervi smatra se državnom tajnom.
 

Član 7.

Robne rezerve formiraju se kupovinom roba od proizvođača u zemlji, ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda i usluga, kupovinom roba od domaćih preduzeća koja se bave trgovačkom djelatnošću i otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda.
Ako na tržištu nema dovoljno domaće robe odgovarajućeg kvaliteta ili se roba ne proizvodi u zemlji, robne rezerve se mogu formirati kupovinom robe iz uvoza, po tržišnim ili propisanim cijenama.
Izuzetno robne rezerve se mogu formirati kupovinom robe, iz uvoza ako je cijena domaće robe veća za 10% od cijene robe iz uvoza.
 

Član 8.

O kupovini robe za potrebe robnih rezervi Kantona, a u skladu sa Planom robnih rezervi odlučuje direktor Direkcije.
Kupovinu robe, odnosno obnavljanje robnih rezervi Direkcija obavlja:

 • javnim nadmetanjem,
 • ograničeno nadmetanje (prikupljanje pisanih ponuda).

Odredbe stava 1. ovog člana ne primjenjuju se kod kupovine poljoprivrednih proizvoda za koje su propisane zaštitne cijene.
 

Član 9.

Robne rezerve Kantona održavaju se povremenim obnavljanjem, zavisno o vrsti i prirodi robe i roka upotrebe robe.
Roba se mora obnoviti najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka roka upotrebe robe, osim ako posebnim propisom nije drugačije regulisano.
 

Član 10.

Roba iz robnih rezervi može se prodavati u slijedećim slučajevima:

 • obnavljanja, prije isteka roka upotrebe,
 • intervencije na tržištu,
 • prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve.
   

Član 11.

Uslove prodaje roba iz robnih rezervi utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije.
 

Član 12.

Robne rezerve mogu se koristiti za:

 • obezbjeđenje minimalnih potreba stanovništva u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti,
 • otklanjanje poremećaja u snabdijevanju prouzrokovanih prirodnim nepogodama i drugim vanrednim prilikama,
 • intervencije na tržištu u uslovima poremećaja cijena i snabdjevenosti stanovništva i privrede.
   

Član 13.

Šta se smatra poremećajem na tržištu i koje mjere intervencije treba preduzeti, odlučuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije.
 

III- SKLADIŠTENjE I ČUVANjE ROBNIH REZERVI

Član 14.

U cilju smještaja i čuvanja robnih rezervi obezbjeđuje se skladišni i drugi prostor izgradnjom, dogovorom o zajedničkim ulaganjima, kupovinom i zakupom.
 

Član 15.

Vlada Kantona može poslovni prostor preduzeća koja imaju u cijelosti ili djelimično državni kapital i poslovni prostor preduzeća u privatnom vlasništvu privremeno staviti u funkciju skladištenja robnih rezervi uz naknadu, ako ocijeni da je to od općeg interesa za odbranu zemlje i da je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
 

Član 16.

Preduzeća i druga pravna lica sa kojima je ugovoreno skladištenje roba iz robnih rezervi, dužna su osigurati higijensko - tehničke i zdravstvene uslove za održavanje robnih rezervi u ispravnom stanju, pravilno rukovanje i fizičku zaštitu, kao i zaštitu tajnosti podataka.
Pravna lica iz prethodnog stava ne mogu tu robu koristiti