INTERNI OGLAS za prijem namještenika, Viši referent - tehnički sekretar

INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta:
- Viši referent - tehnički sekretar...............................................1 (jedan) izvršilac

2. Opis poslova radnog mjesta:
Naziv radnog mjesta: Viši referent – tehnički sekretar.

a) obavlja poslove tehničkog sekretara Direkcije;
b) vrši interno dostavljanje predmeta u rad sektorima;
c) obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Direkciju;
d) obavlja i ostale poslove i zadatke po nalogu direktora i pomoćnika direktora;
e) za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.