Interni oglas za prijem namještenika, Viši referent za blagajničke poslove

1. Naziv radnog mjesta:
- Viši referent za blagajničke poslove...............................................1 (jedan) izvršilac

2. Opis poslova radnog mjesta:
Naziv radnog mjesta: Viši referent za blagajničke poslove
a) priprema mjesečni pregled o prisutnosti radnika na poslu i doznake o bolovanju;
b) dostavlja podatke o stavljanju administrativnih zabrana na plaće radnika;
c) pribavlja od rukovodioca stanje o korištenju godišnjeg odmora, plaćeno i neplaćeno odsustvo, te o početku i prestanku rada radnika;
d) prima reklamacije radnika na lična primanja i za izvršene obustave;
e) odlaže i čuva dokumentaciju;
f) vodi blagajničke poslove Direkcije;
g) podiže blagajnički maksimum od glavnog blagajnika iz Ministarstva finansija Trezora Kantona Sarajevo;
h) isplaćuje novčana sredstva na osnovu dostavljenih računa;
i) dostavlja naloge za knjiženje sa pratećom dokumentacijom glavnom blagajniku iz Ministarstva finansija Trezora Kantona Sarajevo;
j) sarađuje sa službama Kantona, Ministarstvom finansija Kantona i poslovnim bankama;
k) vodi evidenciju blagajničkih poslova i knjiga;
l) obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa pravilnicima, pravilima, uputstvima, procedurama i drugim aktima odobrenim od strane direktora;
m) obavlja i ostale poslove i zadatke po nalogu direktora i pomoćnika direktora;
n) za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.