Sektor za opće, pravne i zajedničke poslove

Nadležnosti

U sektoru za opće, pravne i zajedničke poslove obavljaju se zadaci koji se odnose na:

 1. izradu općih i pojedinačnih pravnih akata Direkcije;
 2. praćenje i proučavanje zakona, drugih propisa, kao i sprovođenje svih zaključaka Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo koji se odnose na djelokrug rada Direkcije;
 3. davanje inicijative i prijedloga za izmjenu i dopunu pravilnika i uputstava za sprovođenje zakona i drugih propisa u granicama datih ovlašćenja;
 4. zastupanje Direkcije po ovlaštenju u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima i zajednicama;
 5. priprema svih vrsta ugovora za potrebe nabavke, prodaje, transporta i uskladištenja roba i pružanja usluga;
 6. pripremu tendera za kupovinu i prodaju roba;
 7. priprema programa i godišnjeg plana rada Direkcije;
 8. priprema izvještaja, informacija i prijedloga koji se upućuju prema Vladi Kantona, ministarstvima i drugim pravnim licima;
 9. korištenje i unapređenje informacijskog i statističkog sistema kompjuterske obrade podataka u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg rada i djelovanja Direkcije;
 10. poslove prijema, zavođenja, razvođenja, raspoređivanja i arhiviranja ulazne i izlazne pošte;
 11. praćenje i održavanje čistoće i obezbjeđenja prostorija.