Zakon o robnim rezervama

Broj 13 - Utorak, 13. jula 1999. godine


Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96  i 16/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 1. jula 1999. godine donijela je

 

ZAKON

O ROBNIM REZERVAMA KANTONA SARAJEVO

I -  OPĆE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se struktura, formiranje, uskladištenje, obnavljanje, korištenje, finansiranje, upravljanje i druga pitanja vezana za poslovanje robnim rezervama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: robne rezerve).

 

Član 2.

 

Robne rezerve čine osnovni industrijski, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, energenti, sredstva za opću i ličnu higijenu, lijekovi i sanitetski materijal.

Robne rezerve čine i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), grad Sarajevo, općine u sastavu Kantona i preduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba.

 

Član 3.

 

Poslovi robnih rezervi su od posebnog interesa za Kanton.

 

II -  STRUKTURA, FORMIRANJE, OBNAVLJANJE  I KORIŠTENJE ROBNIH REZERVI

 

Član 4.

 

Strukturu robnih rezervi čine:

 • osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi: brašno, ulje, riba, mlijeko u prahu, keks i dječija hrana, šećer, riža, grah, tjestenina, so, germa, konzervisano meso, voće i povrće, kao i drugi proizvodi neophodni za preživljavanje stanovništva,
 • rezerve mesa u živoj stoci,
 • sirovine i reprodukcioni materijal za poljoprivredu i stočna hrana,
 • sirovine i reprodukcioni materijal za industriju,
 • odjevni industrijski proizvodi (odjeća, obuća, i slično),
 • ogrijevni materijal (drvo, ugalj i plin u flašama),
 • sredstva za opću i ličnu higijenu (sapun, deterdžent za pranje i održavanje, pasta za zube, krema za obuću i slično),
 • lijekovi i sanitetski materijal,
 • novčana sredstva,
 • nafta i naftni derivati, petrolej i dr.

 

Član 5.

 

Formiranje robnih rezervi vrši se na osnovu plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova.

Plan robnih rezervi Kantona donosi Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Direkcija).

Direkcija je dužna da kod planiranja nabavke i razmještaja robnih rezervi vodi računa o njihovom ravnomjernom razmještanju na teritoriji Kantona, imajući u vidu potrebe stanovništva u slučajevima korištenja tih rezervi.

Plan robnih rezervi donosi se za period od jedne godine.

Nadležna ministarstva Kantona daju prijedloge za izradu Plana robnih rezervi u dijelu koji se odnosi na robe iz njihove nadležnosti.

 

Član 6.

 

Planom robnih rezervi utvrđuje se:

 • bilans jednomjesečnih, tromjesečnih i godišnjih robnih rezervi,
 • vrsta, naziv, količina i vrijednost robnih rezervi,
 • sredstva za finansiranje robnih rezervi i njihov raspored po namjenama,
 • teritorijalni razmještaj robnih rezervi,
 • količina robe za obnavljanje (zanavljanje),
 • uslovi i mjesta pod kojim se određene vrste i količine robnih rezervi povjeravaju na skladištenje.

Plan robnih rezervi smatra se državnom tajnom.

                        

 

 

                                                                                                              Član 7.

 

Robne rezerve formiraju se kupovinom roba od proizvođača u zemlji,  ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda i usluga, kupovinom roba od domaćih preduzeća koja se bave trgovačkom djelatnošću i otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda.

Ako na tržištu nema dovoljno domaće robe odgovarajućeg kvaliteta ili se roba ne proizvodi u zemlji, robne rezerve se mogu formirati kupovinom robe iz uvoza, po tržišnim ili propisanim cijenama.

Izuzetno robne rezerve se mogu formirati kupovinom robe, iz uvoza ako je cijena domaće robe veća za 10% od cijene robe iz uvoza.

                                                                                                              Član 8.

 

O kupovini robe za potrebe robnih rezervi Kantona, a u skladu sa Planom robnih rezervi odlučuje direktor Direkcije.

Kupovinu robe, odnosno obnavljanje robnih rezervi Direkcija obavlja:

 • javnim nadmetanjem,
 • ograničeno nadmetanje (prikupljanje pisanih ponuda).

Odredbe stava 1. ovog člana ne primjenjuju se kod kupovine poljoprivrednih proizvoda za koje su propisane zaštitne cijene.

 

Član 9.

 

Robne rezerve Kantona održavaju se povremenim obnavljanjem, zavisno o vrsti i prirodi robe i roka upotrebe robe.

Roba se mora obnoviti najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka roka upotrebe robe, osim ako posebnim propisom nije drugačije regulisano.

Član 10.

 

Roba iz robnih rezervi može se prodavati u slijedećim slučajevima:

 • obnavljanja, prije isteka roka upotrebe,
 • intervencije na tržištu,
 • prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve.

 

Član 11.

 

Uslove prodaje roba iz robnih rezervi utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije.

 

Član 12.

 

Robne rezerve mogu se koristiti za:

 • obezbjeđenje minimalnih potreba stanovništva u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti,
 • otklanjanje poremećaja u snabdijevanju prouzrokovanih prirodnim nepogodama i drugim vanrednim prilikama,
 • intervencije na tržištu u uslovima poremećaja cijena i snabdjevenosti stanovništva i privrede.

 

Član 13.

 

Šta se smatra poremećajem na tržištu i koje mjere intervencije treba preduzeti, odlučuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Direkcije.

 

III -  SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH REZERVI

 

Član 14.

 

U cilju smještaja i čuvanja robnih rezervi obezbjeđuje se skladišni i drugi prostor izgradnjom, dogovorom o zajedničkim ulaganjima, kupovinom i zakupom.

 

Član 15.

 

Vlada Kantona može poslovni prostor preduzeća koja imaju u cijelosti ili djelimično državni kapital i poslovni prostor preduzeća u privatnom vlasništvu  privremeno staviti u funkciju skladištenja robnih rezervi uz naknadu, ako ocijeni da je to od općeg interesa za odbranu zemlje i da je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 16.

 

Preduzeća i druga pravna lica sa kojima je ugovoreno skladištenje roba iz robnih rezervi, dužna su osigurati higijensko - tehničke i zdravstvene uslove za održavanje robnih rezervi u ispravnom stanju, pravilno rukovanje i fizičku zaštitu, kao i zaštitu tajnosti podataka.

Pravna lica iz prethodnog stava ne mogu tu robu koristiti, staviti u promet, otuđiti i promijeniti joj namjenu, preuskladištiti, odnosno njom raspolagati protivno odredbama ugovora.

 

Član 17.

 

Pravna lica sa kojima je ugovoreno skladištenje roba iz robnih rezervi, dužna su robu osigurati kod nadležnih osiguravajućih institucija, a u slučaju uništenja, otuđenja ili korištenja robe suprotno odredbama ugovora, naknaditi štetu vlasniku robnih rezervi u ukupnim kvantitativnim i kvalitativnim količinama ili isplatiti nastalu štetu po tržišnim cijenama u momentu njenog potraživanja.

 

Član 18.

 

Pravna lica sa kojima je ugovoreno skladištenje roba iz robnih rezervi, dužna su vršiti redovan popis roba, te voditi druge vanbilansne evidencije o ulasku i izlasku roba iz skladište, te takve evidencije redovno usklađivati sa knjigovodstvenim i drugim evidencijama Direkcije.

Direkcija je dužna vršiti redovnu kontrolu uskladištenih roba kod skladištara najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, a po potrebi  i češće.

 

Član 19.

 

Uslove skladištenja i čuvanja određenih vrsta roba i normative, kala, kvara, rastura i loma propisat će Vlada Kantona, na prijedlog direktora Direkcije.

 

IV - FINANSIRANJE ROBNIH REZERVI

 

Član 20.

 

Finansiranje robnih rezervi Kantona obezbjeđuje se iz:

 • budžeta Kantona,
 • vlastitih prihoda Direkcije,
 • sredstava ostvarenih prodajom robe,
 • sredstava obezbijeđenih na osnovu posebnih propisa,
 • kredita,
 • donacija u robi i novcu,
 • drugih izvora u skladu sa važećim propisima.

 

V - UPRAVLJANJE ROBNIM REZERVAMA

 

Član 21.

 

Upravljanje robnim rezervama Kantona vrši Vlada Kantona. Vlada Kantona donosi plan nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova za robne rezerve, određuje obim i strukturu robnih rezervi, obezbjeđuje sredstva, usvaja bilans i dinamiku nabavke, odlučuje o obnavljanju robnih rezervi, o vremenu i načinu obezbjeđenja i korištenja robnih rezervi.

 

VI - POSLOVANJE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

 

Član 22.

 

Poslove robnih rezervi u Kantonu obavlja Direkcija za robne rezerve.

U okviru svojih nadležnosti Direkcija:

 • vrši nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona,
 • interveniše na tržištu u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili drastičnog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata,
 • vrši distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom.

 

Član 23.

 

U okviru izvršavanja svojih poslova utvrđenih ovim zakonom, Direkcija zaključuje ugovore u svoje ime, a za račun Kantona.

Izuzetno, Direkcija može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne radnje u svoje ime i za svoj račun kada se radi o preuzimanju prava i obaveza za samu Direkciju i izvan poslova nabavke i raspolaganja sredstvima iz robnih rezervi.

Poslove nabavki roba za robne rezerve na domaćem tržištu Direkcija će obavljati samostalno.

Poslove nabavki roba za robne rezerve iz uvoza, Direkcija obavlja putem ovlaštenih spoljnotrgovinskih preduzeća. Direkcija u pravilu svake godine na osnovu javnog konkursa bira kontraktora za poslove uvoza roba.

Za obaveze nastale po ugovorima koje Direkcija zaključi u svoje ime, a za račun Kantona, odgovara Kanton sredstvima budžeta.

 

Član 24.

 

Godišnji obračun sa izvještajem o radu Direkcije usvaja Vlada Kantona.

Član 25.

 

Rezultat negativnog poslovanja iskazan godišnjim obračunom Direkcije, pokriva se iz budžeta Kantona.

 

Član 26.

 

Direktor Direkcije:

 • zastupa i predstavlja Direkciju,
 • obezbjeđuje rad Direkcije,
 • obezbjeđuje pravilnost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka,
 • obezbjeđuje saradnju Direkcije sa resornim ministar- stvima Kantona,
 • obezbjeđuje saradnju Direkcije sa Direkcijom za robne rezerve Federacije Bosne i Hercegovine,
 • vrši druge poslove u skladu sa Zakonom.

Direktor Direkcije predlaže Vladi Kantona:

 • program rada Direkcije,
 • plan robnih rezervi,
 • odluku o  korištenju robnih rezervi,
 • uslove uskladištenja i čuvanja robnih rezervi,
 • uslove prodaje robnih rezervi,
 • normative kala, kvara, rastura i loma robe,
 • izvještaj o radu Direkcije,
 • privremeno stavljanje poslovnog prostora i robnih rezervi preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica u funkciju robnih rezervi,
 • stavljanje u funkciju robnih rezervi,
 • privremeno angažovanje opreme i ljudi za potrebe Direkcije,
 • propise i akte iz nadležnosti Direkcije.

Kontrolu poslovanja Direkcije vrše ovlašteni državni organi, a izvještaje o kontroli poslovanja  Direkcije razmatra Vlada Kantona.

 

Član 27.

 

Podaci o poslovanju Direkcije smatraju se državnom tajnom.

 

VII - NADZOR

Član 28.

 

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona obavljaju tržišna, sanitarna i veterinarska inspekcija Kantona, svaka iz svog djelokruga rada.

 

VIII - KAZNENE ODREDBE            

Član 29.

 

Novčanom kaznom od 2.000 do 50.000 konvertibilnih maraka (u daljem tekstu: KM) kaznit će se za privredni prijestup preduzeće i druga pravna lica ako:

 • ne koristi robne rezerve u skladu s odredbom iz člana 12. ovog zakona,
 • ne izvršava obaveze iz ugovora o skladištenju robnih rezervi (čl. 16., 17. i 18),
 • koristi robne rezerve suprotno uslovima koje propiše Vlada Kantona (član 19.)

Za privredni prijestup iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 2.000 KM.

Član 30.

 

Novčanom kaznom od 300 do 2.000 KM kaznit će se za privredni prijestup odgovorno lice u Direkciji ako:

- prodaje robu iz robnih rezervi suprotno uslovima koje utvrdi Vlada Kantona (čl. 10. i 11.),

- robu iz robnih rezervi povjeri na skladištenje i čuvanje suprotno uslovima koje propiše Vlada Kantona (član 19.).

 

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona.


Broj 01-02-141/99
1. jula 1999. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Mirsad Kebo, s. r.