JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u ,,Službenim
novinama Federacije BiH" ili ,,Službenim novinama Kantona Sarajevo" ili dnevnom listu.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lidno ili putem pošte prepočueno na adresu: KANTON SARAJEVO, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, sa naznakom:

,,Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo“